Skip to main content
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2022 r. zmieni się sposób ustalania oprocentowania na rachunku płatniczym systematycznego oszczędzania „Książeczka” (Avista).

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. postanowienia § 2 ust. 1 Umowy otrzymają brzmienie:
§ 2 ust. 1 Środki na Rachunku płatniczym KSO oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej równej 10% stawki referencyjnej (WIBOR 3M) publikowanej w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału kalendarzowego. W przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR 3M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M.
Stawka referencyjna – jako stawkę referencyjną przyjmuje się „WIBOR 3M”
WIBOR 3M – referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek 3-miesięcznych na polskim rynku międzybankowym, ogłaszana zgodnie z „Regulaminem Fixingu stawek referencyjnych WIBOR I WIBID”, przez GPW  Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawki WIBOR i WIBID ustalone na Fixingu w danym Dniu Roboczym są publikowane przez Agenta Kalkulacyjnego w serwisie informacyjnym www.gpwbenchmark.pl”.
W związku ze zmianą sposobu ustalania oprocentowania na Rachunku płatniczym systematycznego oszczędzania „Książeczka” (Avista) nie muszą Państwo podpisywać żadnych dodatkowych dokumentów, nowej Umowy ani Aneksu do Umowy.
Liczymy, że są Państwo zadowoleni z usług świadczonych przez Kasę i w dalszym ciągu będą Państwo korzystać z Rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania „Książeczka” (Avista).
Jednakże w przypadku gdy mimo wszystko nie akceptują Państwo postanowień zmienionej Umowy, to zgodnie z treścią § 28 Regulaminu Rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania „Książeczka”, przysługuje Państwu uprawnienie do sprzeciwu wobec  zmienionych postanowień Umowy o prowadzenie tego rachunku, skutkiem czego umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym wejście w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
Należy podkreślić, że w przypadku zamknięcia Rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania „Książeczka” (Avista), środki na nim zgromadzone zostaną automatycznie przeksięgowane na Indywidualne Konto Spółdzielcze (IKS).