Skip to main content

Zasady ładu korporacyjnego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w Kasie, w tym relacje z członkami Kasy, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Wdrożone w Kasie zasady Ładu Korporacyjnego zostały przygotowane w oparciu o Uchwałę Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rekomendację B-SKOK dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wewnętrzne akty normatywne.

Zasady, o których mowa powyżej są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Kasy, a także jej możliwości technicznych i organizacyjnych.

Opis wdrożenia zasad ładu korporacyjnego w SKOK Unii Lubelskiej oraz informacje o wyłączeniu stosowania określonych zasad wraz z uzasadnieniem opisuje zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Kasy dokument „Zasady Ładu korporacyjnego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie”.

Realizując obowiązek publikacji wynikający z ww. zasad Kasa udostępnia:

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00
Close Menu