Skip to main content

Kasa Unii Lubelskiej dąży do zapewnienia Członkom/Klientom możliwości złożenia reklamacji w sposób dostosowany do ich potrzeb. Proces rozpatrywania reklamacji prowadzony jest bezzwłocznie, rzetelnie, obiektywnie i wnikliwie.

Klient może złożyć reklamację:

  • osobiście w placówkach Kasy (ustnie lub pisemnie),
  • pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Kasy przy ul. Br.Wieniawskich 5B, 20-844 Lublin,
  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii (801980090 lub 81756 96 00),
  • telefonicznie za pośrednictwem Operatorów Tele-skok (801803800 lub 58782 59 00) –w przypadku Członków korzystających z usługi bankowości elektronicznej eSKOK w zakresie usługi eSKOK.

Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia sprawy.

Reklamacje Kasa rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 15 dni roboczych (jeśli reklamacja dotyczy usługi płatniczej) bądź w terminie 30 dni kalendarzowych (jeśli reklamacja nie jest związana z usługa płatniczą) od daty ich otrzymania.

Zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie Unii LubelskiejZasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych SKOK

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00
Close Menu