Skip to main content
RODO

Co to jest RODO?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych

Wersja PDF Rozporządzenia

Od kiedy RODO obowiązuje?

RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie z siedzibą: ul. Braci Wieniawskich 5b, 20-844 Lublin, tel. 801-980-090, adres email: biuro@kasaul.pl.

 

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można skontaktować się:

  • telefonicznie – pod numerem telefonu (81) 756-96-00
  • listownie – przesyłając list na adres korespondencyjny Kasy (tj. ul. Braci Wieniawskich 5b; 20-844 Lublin z dopiskiem „IOD”)
  • mailowo – adres e-mail: iod@kasaul.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie pełni Agnieszka Furs-Gorzelak.

Cele przetwarzania danych i podstawy prawne:

Kasa Unii Lubelskiej przetwarza dane osobowe Członka w następujących celach:

1.1. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy członka z Kasą Unii Lubelskiej umowa:

a)    podjęcia na żądanie członka działań zmierzających do zawarcia umowy z Kasą, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

b)    realizacji zawartej z Kasą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

c)     zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia
w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Kasą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

d)    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kasie w związku z prowadzeniem działalności zawodowej
i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

e)    marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Kasę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

f)      dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

g)    wewnętrznych celów administracyjnych Kasy, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Kasy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

1.2. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 nie łączy Członka z Kasą umowa:

a)    podjęcia na żądanie osoby działań zmierzających do zawarcia umowy z Kasą, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

b)    marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Kasę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

c)     zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia
w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Kasą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

d)    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kasie w związku z prowadzeniem działalności zawodowej SKOK (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

e)    wewnętrznych celów administracyjnych Kasy, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Kasy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

Udostępnienie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe osoby mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:

a)    Biuro Informacji Kredytowej S.A.;

b)    Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

c)     Komisja Nadzoru Finansowego;

d)    Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A.;

e)    Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

f)      podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Kasy na podstawie zawartej z Kasą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające).

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Członka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a)    W zakresie realizacji zawartej z Kasą przez Członka umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Członka zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b)    w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kasie w związku z prowadzeniem działalności zawodowej SKOK i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Kasę;

c)     w zakresie marketingu i promocji produktów i oferowanych usług, przez okres do czasu wycofania przez Członka zgody na takie przetwarzanie;

d)    w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Kasy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez osobę której dane są przetwarzane.

Przysługujące prawa

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

a)    prawa dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b)    prawa do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c)     prawa do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d)    prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e)    prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f)      prawa do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych Członka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Członkowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Kasę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Wymóg podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Kasą.

Czy Kasa chroni moje dane osobowe?

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Kasa Unii Lubelskiej przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Kasy, w związku z czym Kasa wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Członek – Kasa objęte są także tajemnicą zawodową, zgodnie z którą – Kasa oraz jej pracownicy są obowiązani zachować tajemnicę, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące Państwa obsługi.

Broszura informacyjna o RODOZasady przetwarzania danych osobowych posiadaczy i użytkowników kart płatniczych SKOKKlauzula informacyjna dot. korespondencji oraz infoliniiZasady przetwarzania danych osobowych przez BIK S.A.Wykaz podmiotów przetwarzających dane osobowe Członków SKOK

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00
Close Menu