Skip to main content

Akty Prawne

Podstawą prawną działania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze oraz Statutu SKOK Unii Lubelskiej.

Odpis Statutu oraz treści regulaminów można otrzymać nieodpłatnie w placówce Kasy Unii Lubelskiej. Uchwały organów Kasy, protokoły obrad organów Kasy oraz protokoły lustracji udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku.

  • Regulamin udostępniania Członkom Kasy dokumentów wskazanych w przepisach prawa i wniosek o wydanie: » plik do pobrania

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa)

Instytucja zrzeszająca wszystkie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i) działające w Polsce. Przez 20 lat czuwała nad stabilnością finansową całego systemu SKOK. Zgodnie z nową Ustawą o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 roku nadzór nad kasami objęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Kasa Krajowa sprawuje obecnie kontrolę spółdzielczych kas w zakresie zgodności ich działalności z prawem oraz prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej.

Szczegółowe przepisy dotyczące uprawnień kontrolnych Kasy Krajowej w Ustawie o SKOK – plik na wstępie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie Unii Lubelskiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego na podstawie ustawy o bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. Środki te podlegają 100% gwarancji. Oznacza to zatem, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na rachunkach płatniczych IKS (niezależnie od rodzaju), rachunkach oszczędnościowych KSO, jak również na wszelkiego typu lokatach.

Wysokość gwarancji wypłaty środków przez BFG nie jest zależna od Kasy. Wysokość limitu gwarancji BFG oznaczona została w taki sam sposób jak dla innych instytucji finansowych objętych gwarancjami BFG na podstawie ww. ustawy.

Działając na podstawie Ustawy o BFG Kasa Unii Lubelskiej przedstawia informacje o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl, pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 0 800 569 341, (+ 48 22) 58 30 942 oraz w placówkach Kasy Unii Lubelskiej.

Pełna treść informacji w formie pliku

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl, pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 0 800 569 341, (+ 48 22) 58 30 942 oraz w placówkach Kasy Unii Lubelskiej.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Od dnia 27 października 2012 r. publiczny nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem nadzoru nad kasami jest zapewnienie:

  1. Stabilności finansowej kas,
  2. Prawidłowości prowadzonej przez kasy działalności finansowej,
  3. Bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w kasach,
  4. Zgodności działalności kas z przepisami ustawy o SKOK.

Bliższe informacje o sprawowanym nadzorze znajdują się na oficjalnej stronie KNF: www.knf.gov.pl

Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO)

SKOK-i zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych swoich członków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 poz. 922 tekst jedn.).

Na straży obowiązków wynikających ze wskazanej ustawy stoi GIODO, do zadań, którego zgodnie z art. 12 ustawy należy, w szczególności:

  1. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych.

Bliższe informacje na stronie oficjalnej GIODO: www.giodo.gov.pl w ustawie o ochronie danych osobowych w formie pliku: link

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Celem obniżenia ryzyka działalności kredytowej, Kasa Unii Lubelskiej współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. Zostało ono powołane dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. BIK zarządza
i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów instytucji finansowych w formie raportów kredytowych.

Każdy SKOK, bank czy instytucja finansowa, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo bankowe
z 29 sierpnia 1997 r., zobowiązany jest dokonywać oceny swojego klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacować ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu temu właśnie klientowi, zapewniając przez to bezpieczeństwo powierzonych mu środków pieniężnych.

Więcej informacji na oficjalnej stronie BIK: www.bik.pl 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

Kasa Unii Lubelskiej jest instytucją obowiązaną do współpracy z GIIF. Do zadań GIIF należy w szczególności uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie informacji
o transakcjach uzyskiwanych od instytucji obowiązanych oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  • Treść Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
    w formie pliku: » plik do pobrania
Pełna treść Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w formie pliku

Skontaktuj się z nami

kontakt
infolinia 801 980 090
w godzinach 9:00 – 17:00
Close Menu