Zachęcamy wszystkich pełnoletnich Członków Kasy Unii Lubelskiej i Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej do udziału w konkursie zatytułowanym “Rodzinne rozmowy o świecie finansów”, organizowanym przez SKEF. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna!

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK)
  • być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
  • zamieszkiwać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Praca powinna składać się z co najmniej 2 stron w formacie A4 obejmująca zagadnienie/a z zakresu ekonomii/finansów/budżetu domowego jakie według uczestnika konkursu rodzic powinni przekazać dzieciom z uzasadnieniem dlaczego wskazane w pracy pojęcia zasługują na wyjaśnienie.

Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia
z dopiskiem: „Konkurs Rodzinne rozmowy o świecie finansów”

Do dnia 17 kwietnia 2020 r. godz. 16.00
(decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Na zwycięzcę konkursu czeka: nagroda główna – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Formularz konkursowy Rodzinne rozmowy o świecie finansów

Regulamin Rodzinne rozmowy o świecie finansów

www.skef.pl