Skip to main content

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, działając na podstawie § 28 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, zwołuje na dzień 31 lipca 2020 r. (piątek) na godz. 16.00, XXVI Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

W przypadku braku, co najmniej połowy Przedstawicieli (quorum), XXVI Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu w II terminie, o godz. 16.30 i będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 7. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego oraz zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia straty za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie za rok 2019.
 11. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
 12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu postępowania naprawczego.
 13. Zamknięcie obrad.

Obrady XXVI Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbędą się w sali konferencyjnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B.

W siedzibie Centrali Kasy w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Biurze Zarządu będą wyłożone do wglądu Członków Kasy następujące dokumenty:

 • sprawozdanie Rady Nadzorczej Kasy za 2019 r.,
 • roczne sprawozdanie z działalności oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Kasy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 31 lipca 2020 r.
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd informuje, że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Członek Kasy niebędący Przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zarządu Kasy, na co najmniej 10 dni przed zebraniem.

Lublin, dnia 16 lipca 2020 r.

Close Menu