Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej zwołuje na dzień 28 października 2019 r. (poniedziałek) na godz. 16.00 Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

W przypadku braku, co najmniej połowy Przedstawicieli (quorum), Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu w II terminie, o godz. 16.30 i będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
  7. Zamknięcie obrad.

Obrady Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbędą się w sali konferencyjnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B.

Zarząd informuje, że zgodnie z postanowieniami Statutu SKOK Unii Lubelskiej, Członek Kasy niebędący Przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zarządu Kasy, na co najmniej 10 dni przed Zebraniem.

Zarząd Kasy Unii Lubelskiej