Skip to main content

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, działając na podstawie § 28 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. (piątek) na godz. 16.00, XXX Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

W przypadku braku, co najmniej połowy Przedstawicieli (quorum), XXX Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu w II terminie, o godz. 16.30 i będzie zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 7. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego oraz zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia straty za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości Kasy.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu postępowania naprawczego.
 14. Zamknięcie obrad.

Obrady XXX Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbędą się w sali konferencyjnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B.

W siedzibie Centrali Kasy w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5B od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w biurze Zarządu będą wyłożone do wglądu Członków Kasy następujące dokumenty:

 • sprawozdanie Rady Nadzorczej Kasy za 2023 r.,
 • roczne sprawozdanie z działalności oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Kasy za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2024 r.
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd informuje, że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Członek Kasy niebędący Przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zarządu Kasy, na co najmniej 10 dni przed zebraniem.

Lublin, dnia 13 czerwca 2024 r.

Close Menu