Skip to main content

Ustawowe zawieszenie

wykonania umowy kredytu lub pożyczki

Drogi Członku Kasy Unii Lubelskiej, jeśli po 13 marca 2020 r. utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu, masz prawo złożyć dyspozycję o ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu lub pożyczki. Ta możliwość dotyczy umów, które spełniają łącznie poniższe warunki ustawowe:
 • Członek zawarł z Kasą umowę przed 13 marca 2020 r.,
 • zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, czyli po
  13 września 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020  r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umowy które nie spełniają w/w warunków nie mogą być objęte usługą ustawowego zawieszenia wykonania umowy.

Jeśli posiadasz kilka kredytów lub pożyczek tego samego rodzaju (w ramach grupy kredytów konsumenckich, kredytów mieszkaniowych lub innych), przepisy ograniczają możliwość skorzystania z uprawnienia do zawieszenia wykonania tylko do jednej umowy w ramach w/w grup kredytów, wedle Twojego wyboru.

Na czym polega zawieszenie wykonania umowy:

 • nie płacisz rat pożyczki lub kredytu,
 • w okresie zawieszenia nie naliczamy odsetek ani nie pobieramy opłat innych, niż związane z ubezpieczeniem,
 • możesz zawiesić wykonanie umowy  maksymalnie do 3 miesięcy,
 • zaczynasz spłacać raty po okresie zawieszenia,
 • okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie są przedłużone o okres zawieszenia wykonania umowy,
 • zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

Przed złożeniem dyspozycji dobrze przemyśl decyzję.

Warto wiedzieć, że jeśli zawiesisz wykonanie umowy, to:

 • usługę udostępnimy na podstawie oświadczenia o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu po 13 marca 2020 r.,
 • oświadczasz również, że masz świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • w trakcie trwania zawieszenia wykonania umowy kredytu lub pożyczki, nie będziemy mogli Ci udzielić dodatkowego zobowiązania,
 • informację o zawieszeniu wykonania umowy kredytu lub pożyczki przekazujemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Co powinien zawierać wniosek zgodnie z ustawą:

 1. Oznaczenie kredytobiorcy – Imię, nazwisko oraz PESEL lub nr członkowski.
 2. Oznaczenie Kredytodawcy – Kasa Unii Lubelskiej.
 3. Oznaczenie umowy o kredyt lub pożyczkę – numer umowy.
 4. Wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy – max. do 3 miesięcy.
 5. Pisemne oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.
 6. Klauzulę wskazaną w ustawie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Dyspozycję zawieszenia możesz złożyć na dwa sposoby:

Odwiedzając najbliższy oddział Kasy Unii Lubelskiej.

Wysyłając e-mail z załączonym skanem wypełnionego przez Ciebie wniosku na adres: wnioski@kasaul.pl

Close Menu