Skip to main content

Kasa Unii Lubelskiej informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62 z dnia 2018.01.10, dalej ustawa) od dnia 1 lipca 2018 r., realizując obowiązek wynikający z ww. ustawy wprowadziła nowy produkt – rachunek VAT. Rachunek przeznaczony jest dla każdego Członka, który posiada w Kasie rachunek rozliczeniowy, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rachunek VAT jest przeznaczony do gromadzenia środków odpowiadających kwocie podatku VAT otrzymywanego w ramach transakcji płatniczych realizowanych w nowym formacie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP).

Przedsiębiorcy niebędący podatnikami VAT zgodnie z ustawą również mają obowiązek posiadania rachunku VAT. W takim przypadku rachunek jest aktywny, lecz nie będzie wykorzystywany.

Mechanizm Podzielonej Płatności jest to nowy sposób wykonywania poleceń przelewu, dzięki któremu płatność za fakturę w rozliczeniu pomiędzy przedsiębiorcami będzie automatycznie księgowana na dwóch rachunkach bankowych – rachunku rozliczeniowym i rachunku VAT.

Close Menu